Welkom op mijn Weblog.
Hier bespreek ik actuele zaken over Bouwrecht en Ondernemingsrecht.

Robert Bakker, advocaat en eigenaar van RJB Advocatuur

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe blogs of ander relevant nieuws, schrijf u dan in voor de Newsletter.jpg

In mijn blog van 7 mei 2017 maakte ik melding van een advies van de Advocaat-Generaal bij het Hof van Justitie van de EU. Daarin stond de vraag centraal of een door middel van Pre-pack gerealiseerde doorstart onder de uitzonderingen van de regelgeving rond overgang van onderneming valt. Het Hof van Justitie van de EU heeft het advies van de AG gevolgd (klik hier voor het persbericht). Daarmee komt hoogstwaarschijnlijk een einde aan de prille regeling van de Pre-pack zoals die in de Nederlandse faillissementspraktijk was ingezet. Lees hier mijn blog uit mei 2017 voor de verdere details en gevolgen van deze uitspraak. [...]

Hoe vaak kan een persoon tegen wie een faillissementsverzoek is ingediend de uitspraak van zijn faillissement uitstellen door een WSNP-verzoek in te dienen? Het voor een tweede keer indienen van een WSNP-verzoek nadat het eerste WSNP-verzoek tot en met de Hoge Raad is uitgeprocedeerd, levert misbruik van recht op[1].     Door: Robert Bakker   Een crediteur verzoekt het faillissement uit te spreken van twee beherend vennoten van een commanditaire vennootschap (CV). De CV was al failliet verklaard op verzoek van twee werknemers, maar die hadden al dan niet bewust verzuimd om het faillissementsverzoek ook tegen de beherende vennoten te richten. Zij bleven dus aanvankelijk buiten schot van de curator. Schorsende werking Omdat het om ee [...]

Binnenkort buigt het Hof van Justitie van de EU zich over de vraag of een door middel van Pre-pack gerealiseerde doorstart onder de uitzonderingen van de regelgeving rond overgang van onderneming valt. De Advocaat-Generaal heeft negatief geadviseerd. Volgt het Hof dit advies, dan komt aan de Pre-pack mogelijk een vroegtijdig einde. door: Robert Bakker Pre-pack In de Nederlandse faillissementspraktijk wordt door ondernemers sinds enige tijd de mogelijkheid benut om in stilte (met een door de rechtbank benoemde bewindvoerder) een doorstart voor te bereiden voordat er sprake is van een formeel faillissement, zodat op de datum van het faillissement (een onderdeel van) de onderneming direct kan worden verkocht aan de doorstartende partij. H [...]

Renovatieopdrachten behoeven beperking van de risico's voor de opdrachtgever op grote kostenoverschrijdingen gedurende het project. Is dat contractueel in te richten en zo ja hoe? Door: Robert Bakker   Een opdrachtgever zit met de vraag hoe hij opdracht kan geven aan de aannemer van zijn keuze voor de renovatie van een eeuwenoud monumentaal pand, zonder een te groot risico te lopen dat het project een money pit wordt. Een aannemer zal bij een dergelijke renovatieopdracht immers vele onzekerheden in zijn begroting opnemen, waardoor de wens van een vaste aanneemsom voor de opdrachtgever moeilijk te realiseren is. Anderzijds zal de aannemer de gehele opdracht wel willen behouden en zal hij tegemoet moeten komen aan de wens van de opdracht [...]

  Door: Robert Bakker In 2014 heeft het Europees Parlement en de Europese raad een verordening aangenomen die grensoverschrijdende beslaglegging op banktegoeden mogelijk moet maken. De lidstaten zijn verplicht om wetgeving te implementeren, die het mogelijk maakt dat de rechter van een lidstaat bevel kan geven om conservatoir bankbeslag te leggen in een andere lidstaat. De verordening is het resultaat van jarenlang Europees onderzoek en onderhandeling over de mogelijkheden van het terugdringen van grensoverschrijdende wanbetaling en het voorkomen van het frustreren van verhaalsmogelijkheden in het buitenland. Op 2 mei jl. heeft de minister een wetsvoorstel ingediend dat deze verordening zal gaan implementeren in de Nederlandse wetgeving. [...]

  Het retentierecht is voor de aannemer[1] een belangrijk recht om betaling van zijn vorderingen op een opdrachtgever af te dwingen. Het geeft hem de bevoegdheid om de verplichting op te schorten om een zaak (bijvoorbeeld een bouwwerk) die hij onder zich heeft af te geven aan de opdrachtgever, zolang die zijn facturen niet heeft betaald. Het retentierecht is gebonden aan drie eisen, waaronder het feitelijk en kenbaar uitoefenen van de macht over de zaak (bijvoorbeeld het afsluiten van een werk met een hek en sloten en het plaatsten van verboden toegang borden). Tussen de vordering en het object waarop het retentierecht werd uitgeoefend moet voldoende samenhang bestaan. Tot slot was het gangbare rechtspraak dat de vordering waarvoor het re [...]

Invoering Wet civielrechtelijk bestuursverbod als middel tegen faillissementsfraude en ander wangedrag

Door: Robert Bakker In een langslepend conflict tussen twee bekende Nederlanders en een aannemer heeft de rechtbank op 24 februari jl. uitspraak gedaan. De uitspraak is een aardig voorbeeld van schadeplichtigheid van een opdrachtgever bij het afbreken van onderhandelingen, in dit geval over de verbouwing van een villa op Ibiza. De aannemer mocht volgens de rechtbank weliswaar nog niet rekenen op het tot stand komen van een overeenkomst, maar het afbreken van de onderhandelingen kwam wel op een zodanig moment, dat zonder het vergoeden van de door de aannemer gemaakte kosten dat afbreken onrechtmatig was. Wesley en Yolanthe komen er met € 21.497 plus wat kosten nog genadig vanaf. De aannemer meende primair dat er sprake was van een overeenk [...]

UBO-register wordt openbaar Door: Robert Bakker De regering was al bezig met wetgeving die de invoering van een centraal aandeelhoudersregister (CAHR) zou moeten regelen. Dat proces wordt nu doorkruist door een Europese richtlijn uit 2015 (de Vierde Antiwitwasrichtlijn) waarin de lidstaten worden verplicht een UBO-register aan te leggen. Dat UBO-register gaat veel verder dan het centraal aandeelhoudersregister, omdat het is gericht op de registratie van natuurlijke personen die een doorslaggevend belang en zeggenschap hebben in rechtspersonen en vennootschappen (UBO: Ultimate Beneficial Owner - een UBO is een natuurlijk persoon met een (uiteindelijk) belang van meer dan 25% in een rechtspersoon). De wet die dit UBO-register moet gaan r [...]

Door: Robert Bakker Stel u heeft een heibedrijf en een aannemer vraagt u om twee palen te slaan ten behoeve van een uitbouw van een woning. U vraagt niet om sonderings- of constructieberekeningen of naar de aard van het werk dat op de palen moet komen te rusten en de aannemer geeft daar ook geen nadere details over. U doet verder ook zelf geen onderzoek naar de bodemgesteldheid en u doet evenmin navraag bij de gemeente. U slaat twee palen en gaat af op uw gevoel en ervaring dat de palen diep genoeg zitten en voldoende stuit hebben. Kosten van het heiwerk: € 748,00 in de btw. Na enige maanden blijkt dat de uitbouw is weggezakt, dat de muren bol staan, dat er een grote ruimte is ontstaan tussen de dakbedekking en het metselwerk en dat het d [...]

Door: Robert Bakker   Recent heeft de Rechtbank Amsterdam een vonnis[1] gewezen in een zaak tussen twee partijen die onderhandelden over de verkoop van het Lloyd Hotel in Amsterdam. Letter of Intent (LOI) De beoogde koper en de verkoper hadden over en weer een Letter of Intent (LOI) afgegeven, waarin was bepaald dat deze niet bindend was. De LOI ging uit van een niet exclusieve onderhandeling, met een geldigheid van 30 dagen. De verkoper was een OG vennootschap waarvan woningstichting Lieven de Key enig aandeelhouder was. Na onderhandelingen over allerlei aspecten van de deal, waaronder de prijs, de tekst van het concept koopcontract, dat op enig moment door Lieven de Key in de dataroom was geplaatst, en een kwestie met de zittende huu [...]

Door: Robert Bakker In een vorig blog schreef ik over de vraag wie er gaat opdraaien voor de schade die het bouwongeval in Alphen aan den Rijn heeft veroorzaakt. Dat de zaak complex ligt zal iedereen wel inzien. Maar wat is nu de rechtspositie van hen die schade hebben geleden en de verzekeraars. Door betrokken partijen worden mij de volgende vragen voorgelegd: # Mogen de eigenaren van de gebouwen al beginnen met herstel of moeten zij wachten op de toekenning van schadevergoeding door de verzekeraars? # Mogen verzekeraars de door hen betaalde schade weer verhalen op de aansprakelijke partijen? # Zullen de verzekeraars de door hen betaalde vergoedingen onderling verrekenen/verhalen of hebben zij afspraken daarover? # Hoe zit het indie [...]

Door: Robert Bakker   Nu het stof enigszins is opgetrokken is het voor de betrokkenen van de ramp in Alphen aan den Rijn tijd om de rekening op te maken en te vereffenen. Bij een dergelijk project zijn vele partijen betrokken en het is meestal niet meteen duidelijk waar de aansprakelijkheid ligt.   Wie zijn de betrokkenen? Welke partijen zijn betrokken bij de ramp in Alphen aan den Rijn? In de eerste plaats de hoofdaannemer die de opdracht heeft gekregen en natuurlijk de opdrachtgever (dat is in dit geval de gemeente Alphen aan den Rijn of mogelijk Rijkswaterstaat). Verder de onderaannemer die het brugdeel moest plaatsen en het bedrijf dat de kranen en eventueel de kraanmachinisten leverde. Er is uiteraard gerekend aan de hefinstallati [...]

Door: Robert Bakker Mythes en misverstanden over het recht; ze variëren van het geloof in de onoverwinnelijke topadvocaat tot de veronderstelling dat alles op internet gratis is. Hier volgen vijf hardnekkige opinions chic.   #1 "Een standaard contract van internet voldoet prima." Iedereen gebruikt ze toch? Die contracten, gratis te downloaden van internet of van aanbieders van zogenaamde standaardoplossingen tegen betaling van een paar euro. Zo’n contract vult u zelf verder in, net zo makkelijk en een kind kan de was doen. Contracten verdwijnen na ondertekening toch in de bureaula en niemand die er daarna meer naar omkijkt. Het gaat tenslotte om vertrouwen in de handel. Veel plezier voor weinig geld dus. Het gros van de contracten di [...]

Door: Robert Bakker VOF In een vennootschap onder firma is iedere vennoot hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. Hetzelfde geldt voor de beherende vennoten in een commanditaire vennootschap. Tot zover niets nieuws. Tot voor kort echter waren vele juristen en anderen die in de praktijk met de vof en cv te maken hebben, zoals accountants en notarissen, in de veronderstelling dat nieuwe vennoten schuldeisers niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor op het moment van toetreden reeds bestaande schulden. Toetredende vennoot ook aansprakelijk voor bestaande schulden In een recente uitspraak heeft de Hoge Raad voor het eerst in haar bestaan zich hierover uitgelaten. In die uitspraak heeft de Hoge Raad gezegd dat [...]

Door: Robert Bakker   In een eerdere uitgave van RJB Actueel heb ik al gewezen op de risico’s van verval- en verjaringstermijnen in het bouwrecht. De diverse in de bouw gebruikte algemene voorwaarden (UAV, DNR, AVA) staan vol met dergelijke termijnen. Maar ook in het burgerlijk wetboek staan er een aantal. Veel ondernemers zijn zich van de werking van die termijnen niet bewust en lopen daardoor het risico vorderingen mis te lopen. Een van die termijnen gaat over de eindafrekening. Stel dat er verschil van mening met de opdrachtgever bestaat over de eindafrekening. De aannemer moet dan binnen zes maanden nadat de opdrachtgever definitief zijn oordeel over de eindafrekening heeft gegeven (en hij de aannemer expliciet op de contractuele ver [...]

Door: Robert Bakker Vrijwel iedere opdrachtnemer in de bouw maakt gebruik van algemene voorwaarden bij het contracteren (UAV 1989 of 2012 (via de STABU), AVA 2013, DNR 2005 of 2014). In die voorwaarden is vaak een arbitragebeding opgenomen. Dat beding bepaalt dat geschillen worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw in plaats van aan de gewone rechtbank. Voorheen ging dat vrijwel altijd goed, zeker bij contracten met opdrachtgevers die regelmatig onder dergelijke algemene bouwvoorwaarden contracten aangaan met aannemers, architecten of adviseurs. Hoewel ook in die gevallen het overhandigen van een exemplaar van die voorwaarden de voorkeur heeft, kan een verwijzing naar de toepasselijke voorwaarden (versterkt met een link n [...]

Door: Robert Bakker   De wet (art. 7:3 BW) biedt de koper van een registergoed (bijvoorbeeld een woning of ander vastgoed) de mogelijkheid om de koopovereenkomst in te schrijven in het kadaster. Die inschrijving zou moeten voorkomen dat het vastgoed niet meer geleverd kan worden indien een schuldeiser van de verkoper nadien beslag legt op het pand. Om die bescherming te omzeilen, legden schuldeisers van de verkoper niet alleen beslag op het pand, maar juist ook op de koopsom onder notaris en in de vorm van derdenbeslag onder de koper op de vordering van de verkoper tot betaling. Met dat laatste beslag kon de notaris de levering niet meer effectueren, omdat de koper de koopsom door het beslag niet meer mocht betalen. Kortom er ontstond een [...]

Door: Robert Bakker   Sinds een uitspraak van de Hoge Raad uit 1927 was het voor iedereen duidelijk: het faillissement van een vennootschap onder firma (VOF) heeft het faillissement  ‘van de leden der vennootschap noodwendig ten gevolge’ (HR 14 april 1927, NJ 1927, 725 [De Eendracht]). In een recente uitspraak is de Hoge Raad op dat standpunt teruggekomen (HR 6 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:251). Wat betekent dat nu voor de praktijk?   Afgescheiden vermogen Een VOF is een samenwerkingsverband tussen vennoten, waar het recht bepaalde gevolgen aan verbindt. Een van die gevolgen is dat een VOF een zogenaamd afgescheiden vermogen heeft. Dat betekent dat de VOF een vermogen heeft dat afgescheiden is van het vermogen van de vennoten. Omdat [...]

Door: Robert Bakker   Met de aarzelend aantrekkende economie is de algemene verwachting dat het aantal bedrijfsovernames ook weer zal toenemen. Voor verkopers en kopers van bedrijven een interessante periode met kansen, maar ook met de nodige risico's. Zowel bij de due diligence als bij het opstellen van het overnamecontract zijn er vele valkuilen, waarvan ik er enkele wil uitlichten.   Haastige spoed is zelden goed! Een overname is voor de meeste ondernemers geen dagelijkse bezigheid. Er komen zodanig veel zaken op hem af die zorgvuldige overweging behoeven, dat te snel handelen bijna altijd leidt tot ongelukken. Een overname is meestal het resultaat van een periode van oriëntatie op het over te nemen bedrijf en besprekingen tussen he [...]

Door: Robert Bakker   Soms komt er iets op het pad van een ondernemer/directeur dat ook wel wordt aangeduid met de term corporate opportunity; een zakelijke kans die aansluit bij de andere activiteiten van de onderneming. Het kan verleidelijk zijn om die nieuwe activiteit zelf in een andere onderneming op te starten, maar dat is niet zomaar toelaatbaar. Uit een recente uitspraak van de Ondernemingskamer blijken de spelregels. De aanleiding voor de uitspraak was als volgt. Direct Mail is een onderneming die onder andere mailings verzorgt voor bedrijven. De directeur van Direct Mail kreeg van een directeur van een (voormalige) klant, ABP, te horen dat deze behoefte had aan opslag van haar papieren documentatie. De partij die dat eerder voo [...]

De verkoop van zijn bedrijf is voor een ondernemer geen routinezaak. Het overkomt hem hooguit één en misschien twee keer in zijn ondernemersbestaan. De voorbereiding van zo’n deal is natuurlijk erg belangrijk. Wat is de onderneming waard? Hoe gaat er betaald worden? Blijft de verkoper op een of andere manier nog aan het bedrijf verbonden, etc. Zodra over dergelijke zaken, al dan niet onder begeleiding van een accountant of bedrijfsadviseur, afspraken zijn gemaakt met de koper, moet goed worden nagedacht over de contracten waarin alles wordt vastgelegd. Ik kom in mijn praktijk overnamecontracten tegen, waarin vooral zaken zijn geregeld die weinig controversieel en vaak ook vanzelfsprekend zijn. Wat soms vergeten wordt is dat in een overname [...]

Bij het aangaan van een overeenkomst met een onderaannemer gaat een hoofdaannemer er vaak vanuit dat de onderaannemer zorgdraagt voor een CAR of andere verzekering die de (materiële) schade aan werktuigen of andere zaken dekt. Indien de contractvoorwaarden (waaronder vaak algemene voorwaarden) van de onderaannemer van toepassing worden verklaard, dan dient de hoofdaannemer er bedacht op te zijn dat deze voorwaarden bepaalde verplichtingen aan de hoofdaannemer opleggen. In een geschil dat diende voor de rechtbank Rotterdam bevatten die algemene voorwaarden van de onderaannemer de verplichting voor de hoofdaannemer om een CAR verzekering af te sluiten voor het werk. Dat had de hoofdaannemer echter niet gedaan. De onderaannemer zelf had wel g [...]

De computer als Rechter

7 augustus 2014

Sinds de automatisering haar intrede deed in de juridische praktijk leeft de vraag of de rechter kan worden vervangen door ICT. Dat systeem zou eenvoudig de feiten onder de rechtsregels leggen en de uitspraak zou met een druk op de knop kunnen worden geproduceerd. Er zijn een aantal rechtsgebieden waar dat heel goed voorstelbaar is. Het berekenen van een ontslagvergoeding gaat voor een deel al met programma’s en de vraag of een bouwvergunning wel of niet rechtmatig kan worden verstrekt, is ook wel met enige goede wil in een computerprogramma te vatten. Ook straffen voor verkeersdelicten zijn al grotendeels geautomatiseerd. Voor een programmeur zijn dit soort beslismodellen heel goed in een programma te vatten. Maar het probleem ontstaat i [...]

"Binnen bekwame tijd"

15 juni 2014

U zult zeker wel eens gehoord hebben van verjaringstermijnen en vervaltermijnen. Dergelijke termijnen staan in de wet of in contracten en beperken het recht van een schuldeiser om na verloop van een bepaalde periode zijn vordering in rechte op te eisen. Het verschil tussen een vervaltermijn en een verjaringstermijn is dat de laatste kan worden gestuit door uitdrukkelijk nakoming te eisen. Dat doet u door een brief te sturen aan uw debiteur waarin u hem in gebreke stelt en uw recht op nakoming voorbehoudt. Vorderingen verjaren doorgaans na vijf jaar, maar er zijn ook kortere termijnen. Vervaltermijnen vind je veel in bouwcontracten zoals de UAV. Dan is er bijvoorbeeld overeengekomen dat een vordering vanwege een gebrekkige levering niet mee [...]

‘Social Media’. Wat moet je als advocaat daar nu eens over bloggen? Ik heb er lang over nagedacht, maar juridisch vind ik social media oninteressant. Je hoort wel geluiden over inbreuk op privacy en copyright en dergelijke, maar tot dusver ben ik in de tien jaar dat ik actief ben op LinkedIn en wat korter op Twitter, nog niets tegen gekomen waarvan ik dacht, over dat aspect van social media ga ik eens een juridische boom opzetten. Ik heb wel eens een poging gedaan, maar halverwege het verhaal werd me dan duidelijk dat er juridisch geen eer aan te behalen viel en gaf ik de poging op. Toch zijn er mensen die denken dat social media juridisch een grote uitdaging is en die vullen dan hele webpagina’s met het beschrijven van de grote gevaren wa [...]

De meeste ondernemers weten inmiddels wel dat ze een boekhouding bij moeten houden en dat ze tijdig hun jaarrekening moeten deponeren. Ook is de meeste ondernemers wel duidelijk dat ze geen verplichtingen moeten aangaan waarvan ze kunnen weten dat die door de BV niet kan worden nagekomen. Zij passen dus goed op dat ze geen scheve schaats rijden. Toch kom ik het in mijn praktijk regelmatig tegen: een directeur van een BV die door de curator of door een crediteur aansprakelijk wordt gesteld voor het boedeltekort of voor de schade wegens oninbaarheid van de factuur. Bij een onderneming in nood verandert goed management vaak naar paniekvoetbal en overlevingsdrang. En dan gaat het dus op het laatst toch mis. De accountant weigert de jaarrekenin [...]

De wet (gebaseerd op een Europese Richtlijn) zegt dat indien u een rechtsbijstandverzekering heeft, u vrij bent om zelf een advocaat te kiezen in plaats van de zaak te laten behandelen door een jurist van de rechtsbijstandsverzekeraar. Over de strekking van die bepaling is discussie ontstaan tussen DAS en een verzekerde. Dat heeft geleid tot een zogenaamde prejudiciële beslissing van het Hof van Justitie van de EU. Het meningsverschil zat hem in het volgende: DAS meende dat zij de kosten van die advocaat alleen hoeft te vergoeden indien DAS van mening is dat de zaak tot de inschakeling van een externe advocaat noodzaakt. Tevens vindt DAS dat het verschil maakt of het gaat om een procedure waarbij de bijstand van een advocaat verplicht is vo [...]

Advocaten onder toezicht

10 december 2013

Ook in de juristerij blikken we altijd terug in het voorbije jaar. Dat het een roerig jaar was, zal niemand zijn ontgaan. Doorgaans hebben de discussies over de advocatuur niet veel aandacht van de media. Maar dit jaar waaide er een andere wind. Uiteraard was de tuchtzaak tegen Moszkowicz, die na een aantal incidenten van het tableau werd geschrapt, niet te missen. Moszkowicz, die alom wordt gerespecteerd om zijn capaciteiten in de rechtszaal, vergaloppeerde zich aan de regels die advocaten bij hun praktijkvoering in acht moeten nemen. De klachten tegen hem waren inmiddels zo ernstig dat een andere uitspraak dan schrapping van het tableau niet was te verwachten. Sommigen vinden de beslissing te hard. Moszcowicz zou geslachtofferd zijn vanw [...]

Wie schrijft die blijft!

17 oktober 2013

Wie een onderneming heeft zal slechts een enkele keer voor de beslissing staan om die onderneming te verkopen. Ook zal het kopen van een onderneming voor de meeste ondernemers geen dagelijkse kost zijn. Vaak is het een ingrijpende beslissing met grote financiële belangen. Reden genoeg om niet over één nacht ijs te gaan en goed voorbereid aan zo’n traject te beginnen. Het pad loopt van het voorbereiden van de propositie, het bepalen van de vraagprijs of het bod, het vinden van de juiste koper, naar het voeren van onderhandelingen, het financieren van de koopprijs en eindigt in het vastleggen van de deal in een contract. De koper en de verkoper van een onderneming zijn beiden met iets heel positiefs bezig. De een sluit een mooie periode af e [...]

Iedere ondernemer heeft van tijd tot tijd behoefte aan advies over een juridisch aspect van zijn onderneming. Veel voorkomende zaken zijn vragen over arbeidsrecht of problemen met de incasso van vorderingen. Wat minder vaak zullen er vragen zijn over contracten of over overname van een ander bedrijf. Wie benader je dan om datadvies in te winnen of om eens te klankborden? De accountant? De boekhouder? Het incassobureau of de rechtsbijstandsverzekeraar? Of toch de advocaat? Uit onderzoek blijkt dat voor ondernemers binnen het MKB de drempel om een advocaat te benaderen nog erg groot is. Er is in de afgelopen decennia een beeld ontstaan over advocaten dat niet onverdeeld positief is. De advocaat heeft het imago erg duur te zijn en in een ivor [...]

ICT en de balie

1 september 2013

Hoewel het niet mijn directe specialisme betreft (voor mij zijn dat ondernemingsrecht, contractenrecht en bouwrecht) hebben de ontwikkelingen in ICT en recht altijd mijn belangstelling gehad. Juristen bekijken die ontwikkelingen doorgaans met een wat andere bril dan de gemiddelde ondernemer. Die laatste ziet vooral kansen in de ICT. De jurist daarentegen ziet meestal eerst de bedreigingen. Dat zit nu eenmaal in zijn aard. Zo heb ik voor het advocatenkantoor waar ik werkte de transitie van een eigen exchange en dataserver naar een volledige Cloud-omgeving geïnitieerd en begeleid. Waar ik juist kansen zag voor flexibel werkende advocaten en mogelijkheden omplatformen te delen met cliënten, zagen anderen vooral bedreigingen voor dataprotectie [...]

addthis.layers({ 'theme' : 'transparent', 'share' : { 'position' : 'left', 'numPreferredServices' : 5 }, 'whatsnext' : {}, 'recommended' : {} });

De regeringspartijen hebben voorgesteld om beperkt ‘no cure no pay’ afspraken met advocaten toe te staan. Nu is dat nog wettelijk verboden. Dat komt onder meer omdat men tot dusver altijd heeft gedacht dat het niet wenselijk is dat een advocaatfinancieel belang heeft bij de uitkomst van een zaak. Een claimcultuur ligt danop de loer. De meningen hierover zijn aan het kenteren. Persoonlijk vind ik het niet altijd verstandig om met een advocaat de afspraak te maken dat als de rechtszaak (want het gaat niet om advieszaken, maar alleen over gedingen die voor de rechter kunnen komen) niet tot resultaat leidt er niets wordt betaald. Waarom komt een zaak immers voor de rechter? Doorgaans omdat partijen het volkomen oneens zijn over de vraag of iem [...]