"Binnen bekwame tijd"

1345800487f2gyRV.png

U zult zeker wel eens gehoord hebben van verjaringstermijnen en vervaltermijnen. Dergelijke termijnen staan in de wet of in contracten en beperken het recht van een schuldeiser om na verloop van een bepaalde periode zijn vordering in rechte op te eisen. Het verschil tussen een vervaltermijn en een verjaringstermijn is dat de laatste kan worden gestuit door uitdrukkelijk nakoming te eisen. Dat doet u door een brief te sturen aan uw debiteur waarin u hem in gebreke stelt en uw recht op nakoming voorbehoudt. Vorderingen verjaren doorgaans na vijf jaar, maar er zijn ook kortere termijnen.

Vervaltermijnen vind je veel in bouwcontracten zoals de UAV. Dan is er bijvoorbeeld overeengekomen dat een vordering vanwege een gebrekkige levering niet meer kan worden ingesteld na verloop van twee jaren nadat het gebrek is ontdekt, mits er tijdig is geklaagd. Laat je die termijn verlopen dan is het einde oefening. Een vervaltermijn kan niet worden gestuit! Om rechten te bewaren moet al dan niet pro forma tijdig een procedure aanhangig worden gemaakt. Dat wordt nogal eens vergeten, omdat partijen in een bouwproces gedurende de bouw en nog daarna onderhandelen over een schikking. Kom je daar niet uit en verloopt in die periode de vervaltermijn, dan kan die vordering niet meer worden afgedwongen. Het is dus zaak om die verjarings- en vervaltermijnen goed op het netvlies te hebben.

Wat nog wel eens vergeten wordt is dat de partij die meent dat er een gebrekkige prestatie is geleverd, tijdig bij de leverancier, bouwer, etc. moet klagen. De wet bepaalt dat iemand geen beroep meer kan doen op een gebrekkige prestatie, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken daarover bij zijn contractpartij heeft geklaagd. Als tijdens een bouwproces een gebrek wordt ontdekt en men klaagt daarover maanden later bij de oplevering, dan is de aannemer voor een dergelijk gebrek mogelijk niet meer aansprakelijk te houden. Dat staat los van verjarings- of vervaltermijnen. Het is dus zaak om in contractsituaties, bijvoorbeeld levering van goederen en aanneming van werk, maar ook diensten, niet te wachten met klagen over de prestatie indien deze ondermaats is. Het risico is namelijk dat u bij de rechter nul op het rekest krijgt omdat u te lang heeft stilgezeten.

Kortom, houdt verjarings- en vervaltermijnen goed in de gaten en klaag tijdig. Het verstrijken van de tijd kan veel geld kosten.

 

Robert Bakker